ДестинацијаКонтактFacebook    

Професии и занаети


Тема: Професии и занаети

Дневна активност: Да повториме за професиите и занаетите

Цели:

  • Утврдување и проширување на знаењето за професиите;
  • Да се развиваат способности и стратегии за користење на старите знаења и искуства;
  • Почитување на правилата на играта;
  • Негување и развивање на фокусирано внимание и љубопитност;

Тек на активноста: Со децата поведете разговор за сите професии кои ги изучивме во изминатиот период а потоа:

- Разгледајте ги сликите и погодете за која професија станува збор;

- Поврзете ја дадената професиај со со соодветниот предмет;

- Поврзете го превозно средсвто со соодветната професија;

- Исечете ги картичките, играјте меморија и забавувајте се.