ДестинацијаКонтактFacebook    

Дрвото во четири годишни времиња


Тема - Годишни времиња

Активност - Ликовна игра - Дрвото во четири годишни времиња

Објект Сончоглед

Возрасна група 4-5 години