ДестинацијаКонтактFacebook    

Вежби за внимание и концентрација


Внимание и концентрација кај деца од предучилишна возраст

Концентрацијата кај децата се менува низ развојните фази, но за секоја возраст постојат игри и начини како најдобро да се продолжи и стимулира. Родителите најчесто приметуваат дека детето има потешкотии во задржување на внимание кон одредена активност повеќе од 15тина минути кога детето ќе појде на училиште. За да се избегнат дополнителни проблеми во однос на однесувањето на децата, вниманието и конценатрацијата треба да се вежба од најрана возраст.

За исполнување на слободното време на детето во најраниот периот тоа треба да бидат придружувано од родителот во играта и да се поттикнува да ја исполни активноста до самиот крај.

Во текот на летниот период кога децата се послободни, возрасните треба да ги стимулираат децата на активна игра и се помалку користење на електронски уреди во домот.

Подолу следат неколку идеи за игра со децата:

 • Игри со сложувалки
 • Боење на боенки
 • Моделирање со пластелин
 • Игри во дворот (барање на цветчиња во разни бои, броење на ливчињата на цветот со допир со прст)
 • Собирање на камчиња и редење по големина
 • Игра со песок (градење на замок)
 • Игра со тесто (правење на колачиња)
 • Наместо да ги отстрани играчките расфрлани на подот набрзина, му се дава задача на детето да стави 2-4 кутии пред него, и тоа да ги сортира (класифицира) играчките по форма, боја, материјал, поставувајќи ги во различна кутија
 • Игра со имитација. Возрасните покажуваат 3-5 движења, а детето треба да ги запамти и да ги повтори движењата по истиот редослед
 • Игра со мемориски картички - Се редат неколку разни сликички и се дава налог детето да го пронајде другиот пар иста сликичка
 • Нижење на монистра (или копчиња) на конец
 • На дадена слика пример од деца што играат на плажа, детето треба убаво да ја разгледа, а потоа да опише што има на сликата

 • Читање на мала приказна од страна на родителот, а потоа детето да раскаже што се случува во приказната (го поттикнува говорно јазичниот развој на детето, ја подобрува концентрацијата, помага во когнитивните функции, ја зајакнува емоционалната врска меѓу родителите и детето)
 • Составување на приказна од серија слики

Во текот на овие активности потребно е родителот постојано да зборува и да му објаснува што играат и да го поттикнува и охрабрува детето задачата да ја заврши до крај, со тоа што активноста дополнително ќе помогне и во развивање на говорно-јазичното подрачје кај детето.

 

Специјален едукатор и рехабилитатор,

Ема Митевска