ДестинацијаКонтактFacebook    

Собираме и рециклираме отпадно масло за јадење


Работилница - Собираме и рециклираме отпадно масло за јадење - соработка со Sunilens.

Објект Калинка

Возрасни групи 4-5 години

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: