ДестинацијаКонтактFacebook    

БИОГРАФИЈА (CV) НА М-Р АНИТА АНГЕЛОВСКА

БИОГРАФИЈА (CV) НА М-Р АНИТА АНГЕЛОВСКА

  1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

- Име и презиме: Анита Ангеловска

- Дата и место на раѓање: 01-07-1973, Куманово, Република Македонија

- Електронска пошта: anita_angelovska@hotmail.com

- Телефон: 076 – 297 - 886

 

  1. ОБРАЗОВАНИЕ

- Постипломски студии на Филозофски факултет со просечна оценка 9,75 и одбранета магистерска тема  „Образовните системи во мултиетничките општества – македонската и европските практики“ – 2010 година;

- Диплома професор по историја – Филозофски факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – 1997/98;

- Основно и средно образование завршува со континуиран одличен успех.

 

  1. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

- Директор во ООУ„Кирил и Методиј“ – Стајковци од 02.07.2019

- Професор по историја и граѓанско образование во OОУ “Крсте Мисирков“ – Скопје, каде работи од 2003 до јуни 2019 година;

- Професор по историја во СМУГС “Д-р Панче Караѓозов“ – учебна 1999/2000;

- Новинар и водител на програма во МРТВ и Неделникот “Македонско сонце“ од 1997 – 2003.

 

  1. ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ

1. Автор и координатор на Проект на општина Гази Баба: „Градиме заедничка иднина“, кој е подджан од МОН, ОБСЕ и други донатори;

2. Член на работна група во петгодишниот Проект (2017-2022) на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО), во рамките на Компонентата за зајакнување на меѓуетничката кохезија во образовниот систем;

3.Член на стручниот тим во МОН (2017-2020) за „Унапредување на наставата по граѓанско образование во основното и средното образование во Република Македонија“ за дефинирање на клучните граѓански компетенции за граѓанско образование и за ученичко организирање;

4. Автор на брошура за граѓанско образование за осмо одд.; Изготвување модули за тродневна обука за граѓанско образование и реализација на обуките.

5. Надворешен соработник на БРО за изготвување наставни програми по граѓанско образование за осмо, деветто и прва година средно стручно образование.

6. Член на работна група во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во Р. Македонија, мастер обучувач и ментор на наставници од основните училишта во Гази Баба, Кавадарци, Куманово и Крива Паланка.

7. Автор и координатор на Проект на општина Гази Баба: „Градиме заедничка иднина“, за одбележување на Денот на општината (03.11.2018), кој е подджан од МОН, ОБСЕ и други донатори. Вклучени сите 11 основни училишта од Општината: https://www.youtube.com/watch?v=ScRsEAgnXYA ;  https://www.youtube.com/watch?v=bCB7-vALKQA

8. Координатор на проекти и активности што придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во партнерство со ООУ„25 Мај“ – Скопје и ООУ„Наим Фрашери“ Тетово, насловени: „Градиме мостови“, „Градиме заедничко минато“ и „Градиме заедничка иднина“ – финансиски поддржани од МОН и Мисијата на ОБСЕ во Скопје;

9. Организација на настан заедничка активност со општините: Денови на Меѓуетничка интеграција – 20.10. 2016, Општина Куманово;

10. Член на работна група од UNICEF и Министерство за труд и социјална политика – образовни активности за децата во транзитните центри – Гевгелија и Табановце – изготвување програми за граѓанско образование и тродневна работилница за наставниците – ноември-декемви 2016

11. Учество во Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците како локален експерт за изработка на стандарди и компетенции на наставници 2013/16;

12. Учество во проектот „Толеранција, дијалог и соработка: Еврејската традиција, култура и историја, како дел од македонското мултикултурно општество“ организиран од Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија;

13. Член на работна група и мастер обучувач во компонентата за Подобрување на оценувањето на наставниците во рамките на ПЕП/УСАИД во соработка со БРО и МОН;

14. Изработка и реализација на проект “Училиштето – место за промовирање на вредностите на човековите права“ поддржан од UNDP, Совет на Европа и Високиот комесаријат за човекови права;

15. Учество во меѓународен проект за наставници по историја, како претставник од Р.Македонија „Histotyproject DVV – Internatonal“ поддржан од Германски институт за меѓународна соработка;

16. Учество во проект за борба против корупција во средните училишта на Општина “Гази Баба“;

17. Учество во Проект: Learning to Learn организиран од Center for Research and Policy Making во текот на учебната 2016/17

 

  1. СЕЛЕКТИРАНА ЛИСТА НА РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ И МЕНТОРСКИ СРЕДБИ СО НАСТАВНИЦИ КАКО МАСТЕР ОБУЧУВАЧ:

1. Мастер обучувач за наставници по граѓанско образование за новиот концепт за граѓанско образование – реализирани 4 тродневни обуки ноември – декември 2018 г.

2. Мастер обучувач за обука на тимови за подобрување на меѓуетничката интеграција во основните и средните училишта во РМ – реализирани 20 обуки;

3. Фасцилитатор на работилници за вклученост на родителите во меѓуетничката интеграција во образованието во училиштата во РМ – 2 работилници;

4. Фасцилитатор на работилници за зајакнување на улогата на општината во промените за меѓуетничка интеграција во образованието – 2 работилници;

5. Фасцилитатор на работилници и менторски средби со тимовите за меѓуетничка интеграција во општините: Гази Баба, Кавадарци, Крива Паланка, Куманово, Липково, Арачиново;

6. Мастер - обучувач на наставници за „Примена на Стандардите за оценување на учениците во основните училишта“ (Формативно и сумативно оценување),УСАИД во соработка со БРО – 23 обуки;

7. Мастер - обучувач на наставници од одделенска настава за формативно оценување – реализирани 10 обуки;

8. Мастер - обучувач на наставници за „Користење на Едубунту во наставата“, организиран од компонентата за ИКТ во образованието - реализирани 3 обуки;

9. Мастер - обучувач на наставници за активноста Заедница за размена на искуства

10. Мастер - обучувач на наставници за активноста Претприемништво и иновации

 

  1. СЕЛЕКТИРАНА ЛИСТА НА КОНФЕРЕНЦИИ, ТРКАЛЕЗНИ МАСИ И СЕМИНАРИ ВО ЗЕМЈАВА И ВО СТРАНСТВО

1. Меѓународен семинар на Крит, Грција, на тема: Европа зема здив – 17 до 23 ноември 2019;

Презентација пред советници од БРО на тема: Улогата на директорот во зајакнување на училишната клима во училиштето (02 и 03.12.2019);

2. Меѓународен семинар од 15 до 24 јуни 2019 год во најголемиот Музеј во светот посветен на Холокаустот на Евреите во Втората светска војна „Јад Вашем“ од Ерусалим – Израел,

3. Обука за зајакнување на вештини за работа со ученици со посебни потреби, BUSINESS &CONSULTING INTERNATIONAL, 17.01.2019, Скопје.

4. Конференција за сеопфатно сексуално образование (ССО): „Чук, чук, извинете што пречам, ССО имате?“, Хера и БРО, 20.12.2018 г.

5. Меѓународен симпозиум „Образование 21“ со труд: Граѓанското образование во Република Македонија – реформи и нова концепција, Велико Трново, Р. Бугарија, 30 ноември – 01 декември 2018 г.

6. Обука за имплементација на Конвенцијата за права на детето во Македонија, ученичко учество и заштита на детските права, БРО, МОН, Коалиција СЕГА, 18-20 јуни 2018, Струга.

7. Конференција, Слободата и интернетот во Македонија, Улогата на интернетот во развојот на демократијата во Македонија и пошироко, 11.05.2018.

8. ТРКАЛЕЗНА МАСА: Поттикнување на меѓуетничката интеграција и општествената кохезија преку образованието 19 декември 2017, Хотел Мериот, Скопје.

9. Меѓународен симпозиум „Образование 21“ со труд: Методите за формативно оценување во наставата по историја, Велико Трново, Р. Бугарија, 24-25 ноември 2017 г.

10. Конференција: Quality Education - For Growth, Achievements and Better Future, organized as a joint initiative by the Government and UNICEF, taking place from 4th until 6th of December at Hotel Aleksandar Palace – Skopje.

11. Учество на конференција: “Остварување на образовните права во разнолики општества” 20 години од ОБСЕ/Висок комесар за национални малцинства   “Хашки препораки во врска со образовните права на националните малцинства” , Скопје, 1–2 ноември 2016, хотел Холидеј Ин

12. Обука за „Темелна пракса“ – МОН и Светска банка (08.02.2016)

13. Прва едуконференција за наставници и ИТ експерти, 24 и 25 јануари, 2015, Струга

14. Регионална обука за наставници по историја – Градиме заедничка историја- 27-29 март, 2015, Бујановац, Р. Србија.

15. Меѓународна обука во Лисабон, Португалија: ICT as a tool for intercultural and media education (4 – 10 мај 2015) – доделен грант од Националната агенција за европски образовни системи – програмата Еразмус + (доживотно учење)

16. Обука за регионална поддршка за инклузивно образование (октомври 2015)

17. Панел дискусија за кариерниот развој во Република Македонија (25.11.2015, Скопје)

18. Конференција Евридика – Перспективи во македонскиот образовен систем, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, 12.12.2014

19. Обука за Самоевалуација во училиштата организирана од КДА од 28 -29.03.2014

20. Учество на обуки за Користење на Microsoft алатките во наставниот процес - 2012

21. учество на обука организирана од Centropa и Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија: Користење нови технологии, еврејската историја и дигитално раскажување приказни, 26-28 октомври 2012.

22. Обука за мастер обучувачи за Образование за вработливост и претприемништво во 21-от век  од 12- 14 март, 2010 година;

23. Работилница за активноста Заедница за размена на искуства 16 – 18 април, 2010 година, за снимање часови со иновативен пристап, во рамки на ПЕП;

24. Обука „ОЦЕНУВАЊЕ II ДЕЛ – СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ“ која се реализира во рамките на компонентата Унапредување на оценувањето на учениците како дел од Проектот за основно образование - ПЕП/УСАИД во соработка со БРО, 6, 7 и 8 декември 2010.

25. Обука за Мастер – тренери за Едубунту, 29 јануари до 03 февруари 2009 година во Охрид;

26. Обука за Изготвување на објективни тестови на знаење – декември 2009 година (добиен сертификат во 2010 за успешно изготвени тестови);

27. Меѓународен семинар на тема „Од етноцентризам кон мултикултурализам“, 16-19 октомври 2008, Пиран, Словенија (Германски институт за меѓународна соработка);

28. Меѓународен семинар со презентација на тема: „Меѓусебното запознавање – предуслов за перспективна иднина“, 24-27 јули, 2008, Сараево, Босна и Херцеговина (Германски институт за меѓународна соработка);

29. Меѓународен семинар за „Учење на историјата на Балканот“ – април 2008, Скопје (Германски институт за меѓународна соработка);

30. Работилница за професионален развој – обука за мастер фасцилитатори за учење, 2007;

31. Меѓународна конференција за млади историчари во Велико Трново, Р. Бугарија со група ученици од ООУ„Крсте Мисирков“ - Скопје;

32. Меѓународен семинар за историја во Босна и Херцеговина 2007 во рамките на Histotyproject DVV – Internatonal (Германски институт за меѓународна соработка);

33. Меѓународен семинар за историја во Бугарија 2006 во рамките на Histotyproject DVV – Internatonal (Германски институт за меѓународна соработка);

34. Меѓународен семинар за историја во Албанија 2005 во рамките на Histotyproject DVV – Internatonal (Германски институт за меѓународна соработка);

 

VII СЕЛЕКТИРАНА ЛИСТА НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

1) Коавтор на Брошура за ученици за граѓанско образование за осмо одд., учебна 2018/19 г. http://bro.gov.mk/?q=mk/node/256

2) Коавтор на наставни програми за граѓанско образование за осмо, деветто одд. и прва година средно стручно образование, www.bro.gov.mk

3) Граѓанското образование во Република Македонија – реформи и нова концепција30 ноември – труд на Меѓународен симпозиум: „Настава на 21 век“ во Велико Трново, Р. Бугарија, 01 декември 2018 г.

 4) „Методите за Формативно оценување во наставата по историја“ - труд на Меѓународен симпозиум: „Настава на 21 век“ во Велико Трново, Р. Бугарија, 24-25 ноември 2017

5) Автор и редактор на Практикум - ревизија на примери на активности за интегрирање на МИО цели/содржини според наставните планови по предмети за основно и средно образование – 2016 година.

6) Автор на труд на МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОЦИЈАЛНА И ОБРАЗОВНА ИНКЛУЗИЈА И КОХЕЗИЈА - ТЕОРИЈА, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВИ“ Битола, Република Македонија, 17-ти и 18-ти октомври 2014 година трудот „ИКТ како алатка за индивидуализација на наставата и постигнување на образовна инклузија и кохезија“

7) Автор на труд на Научната конференција „Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија“ по повод Деновите на педагогијата на 15.05.2014 учествував со трудот: „Реформи во системот на професионален и кариерен развој во Република Македонија и идни препораки“.

8) Рецензент и автор на трудови во Прирачникот Примери од праксата на квалитетна настава во рамки на компонентата Унапредување на наставата по математика и природни науки како дел од Проектот за основно образование - ПЕП/УСАИД во соработка со БРО, 2011 г.

9) Автор на труд за конференција "Оценување за учење во 21-от век" во рамките на компонентата Унапредување на оценувањето на учениците како дел од Проектот за основно образование - ПЕП/УСАИД во соработка со БРО, на тема: МЕТОДИТЕ ЗА ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ ВО НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА, 2011.

10) Магистерски труд на тема: Мултиетничкото општество и јазикот на образованието: македонската и европските практики, Споредбена анализа на образовните системи во мултиетничките општества, 27.05.2010

11) Автор на пример УЧЕНИЧКОТО ПОРТФОЛИО во Збирка на примери од практиката - Оценување за учење, Скопје, 2010;

12) Редактор и наратор на ЦД во рамки на Збирка на примери од практиката - Оценување за учење, Скопје, 2010;

13) Автор на Прирачник во рамки на проектот ,,Унапредување на меѓуетничкиот дијалог во општините”, Скопје, 2010.

14) Автор на примери во Прирачникот за учење преку проекти како дел од проектните активности на ПЕП-проектот;

15) Автор на статија „Christianity and Islam“, Balkan Stories – Good Practices of History Teaching in South Eastern Europe Teachers’ Guide History Project 2008.

16) Автор на Прирачникот “Овде корупција не“, 2007;

17) Автор на Прирачник за наставници (Ангеловска, А. 2006, Училиштето – место за промовирање на вредностите на човековите права, Проект за подобрување на училичната клима, Национална установа библиотека “Гоце Делчев“, Штип.)

 

VIII ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЕШТИНИ

1. Лиценца за директор на основно училиште, 15.01.2015

2. Oценувач за проверка и оценување на екстерниот испит од државната матура по предметот историја од Државниот испитен центар во 2015, 2016 и 2017 година

3. Положен испит за државен службеник, 25.12.2014

4. Јазици: македонски јазик – мајчин јазик; англиски јазик - одлично

5. Добри познавања од Windows, Paint, Internet Explorer, Mozilla Firefox, MS Office (Word, Power Point, Excel, Publisher, Front Page), Edubuntu (Writer, Impress, Calc)

 

IX НАГРАДИ

1. Сертификат за квалитет како директор на ООУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – октомври 2019

2. Награда „Големата Мајка“ од Советот на општина Гази Баба за особен придонес во унапредување на меѓуетничката интеграција и кохезија во Општината, 03.11.2018.

3. Златна плакета од Градоначалникот на општина Гази Баба за прво место на проектот „Градиме заедничка иднина“, 03.11.2018.

4. Прва награда од МОН и ОБСЕ за најуспешен проект во учебната 2016/17 насловен „Градиме заедничко минато“ во партнерство со ООУ „Наим Фрашери“ Тетово.

5. Награда за Успешна практика Фестивал за иновативни практики за меѓуетничка интеграција во образованието „Преку иновација до подобра интеграција” – 2016

6. Добитник на прва награда на конкурс на БРО за подготовка на дигитални содржини во наставата по историја, 2010.

7. Добитник на прва награда на конкурс на ПЕП за видео снимка и студија на случај – приказ на формативно оценување – јуни 2009.