ДестинацијаКонтактFacebook    

Просторни услови


Oбјектите се наменски градени од тврда градба во согласност стандардите и нормативите за вршење на дејноста. Во текот на изминатите години кај сите објекти е направена замена на кровната површина, а кај дел е направена замена на дрвената со пвц столарија. Во сите работни единици просторот е функционален, добро опремен овозможува добри и безбедни услови за престој, игра, исхрана, забава и попладневен одмор на децата. Градинката настојува континуирано и рамномерно да се подобруваат условите за престој и работа во сите објекти на установата. Континуирано се прави надополнување на опремата, реквизитите, дидактичкиот и другиот работен материјал.
Добро организираниот простор во сите објекти создава пријатна атмосфера и непречено одвивање на дејноста. Амбиентот и простор овозможува лесна организација и прилагодување на разновидни потреби како и оптимални услови за остварување на
воспитно–образовната работа.
 
 Просторни услови за реализирање на дејноста 
р.бр.
вид на просторија
број
1.
занимални за деца до 2 години
6
2.
спалниза деца до 2 години
2
3.
занимални за деца од 2 до 6 години
24
4.
Гардероби
7
5.
фискултурни сали
1
6.
посебни простории за дидактика
1
7.
отворена занимална-тераса
11
 
в к у п н о
52


 Простории за општествена и педагошка дејност 
р.бр
вид на просторија
број
1.
административни простории
6
2.
простории за стручен кадар
7
3.
простории за културно уметнички приредби
1
4.
повеќенаменски простории
3
 
в к у п н о
17


 Простории за здравствени и санитарни потреби и други потреби 
р.бр
вид на просторија
број
1.
простории за прием и испраќање на децата
13
2.
простории за лекарски прегледи-изолација
3
3.
Кујна
4
4.
Трпезарија
1
5.
Скали
2
6.
санитарно-хигиенски простории
36
 
в к у п н о
63


 Дворни и други површини 
р.бр
вид на просторија
број
1.
уредени дворни површини /хортикултурни/
4
2.
неуредени дворни површини
 
3.
уреденидетски катчиња со детски справи,играчки и др.детски реквизити
4
 
в к у п н о
8

 

Воспитно-образовните активности се реализираат во просторија за престој и учење – занимална кои се опремени со опрема и мебел соодветни на возраста на децата кои престојуваат во нив.