ДестинацијаКонтактFacebook    

Објекти


 
Организационата и програмска поставеност на установата опфаќа згрижување, престој, нега, исхрана воспитно образовни, спортско – рекреативни, културно - забавни активности на деца од осум месеци до поаѓање на училиште.Севкупните активности во градинката ќе бидат насочени кон подобрување и зачувување на здравјето и поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на децата.
Во текот на програмската 2020/21 година Јавната установа за деца „Детска Радост“ својата дејност  ќе ја реализира во четири објекти:
 
 
Вкупна нето површина - 5.191 м²
Капацитет на деца - 671 (проектиран) / 387 (по протоколи за Ковид 19)
Дворна површина - 9.788 м²
 
МИМОЗА
СОНЧОГЛЕД
ТЕМЈАНУШКА
КАЛИНКА