ДестинацијаКонтактFacebook    

Информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер со кои располага
ЈУДГ „Детска радост“ Гази Баба

 1. Статут;
 2. Правилник за внатрешна организација;
 3. Правилник за систематизација на работни места;
 4. Органограм;
 5. Фунционална анализа;
 6. Програма за работа на градинката;
 7. Извештај за работата на градинката;
 8. Развоен План;
 9. Статистички податоци за вработени и деца;
 10. Статистички податоци за работата на установата;
 11. План за јавни набавки;
 12. План за вработување;
 13. Годишен буџет и завршна сметка;
 14. Финансов план;
 15. Листа на исхрана.

Лице за информации од јавен карактер:
Маринела Бошева
070/369-314


ЈУДГ„Детска радост“ Гази Баба

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

 

Информација од јавен карактер со кои располага градинката може да добие секое физичко или правни лице. За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни Барање за информации од јавен карактер.

Преземи Барање за информации од јавен карактер:

        

Барањето  треба да се пополни и да се достави во писмена или електронска форма. Барателот потребно е да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата (градинката) и тоа во писмена форма или во електронска форма.

Лице за информации од јавен карактер

Маринела Бошева 070/369-314

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер