ДестинацијаКонтактFacebook    

Дневни активности


ДНЕВНИ АКТИВНОСТИ
Градинката својата работа ќе  ја остварува  според програми за остварување на дејноста, кои според  времетраењето можат да бидат програми за:
  • Целодневен престој
  • Полудневен престој
  • Вонинституционални форми, кратки програми на активности наменети за опфат на деца кои не посетуваат градинка.
Имајки ги впревид потребите на родителите и протоколите за бројната состојба на деца по воспитни групи, оваа програмска година ќе се реализира Програма за целодневен престој која опфаќа згрижување и воспитување  на деца  од 9 до 11 часа дневно и е наменета за деца од осум месеци до шест години односно до поаѓање на училиште.
Во градинката во текот на денот ќе се реализираат разновидни воспитно-образовни активности како насочени, слободни и изборни  програмски активности чија динамика и временска рамка во текот на денот зависи од возраста на децата нивните желби и потреби.
Организација на денот во групите за деца од 8 до 18 месеци
Целодневен престој
А к т и в н о с т и
В р е м е
прием на деца и слободни активности
до 8,15
подготовка за појадок и појадок
8,30
Тоалет
9,00
реализација за дневно планирање
9.30
ужинка
10,00
слободни игри и престој на воздух
10,30
тоалет,подготовки за ручек
11,00
ручек
11,30
миење раце и подготовка за одмор
12,00
пасивен одмор –спиење
12,30
Ужинка
14.30
слободни игри
15,00
заминување на децата
до 18,00

Организација на денот во групите за деца од 18 до 24 месеци


Целодневен престој
А к т и в н о с т и
В р е м е
прием на деца и слободни активности
до 8,15
подготовка за појадок и појадок
8,30
реализација за дневно планирање
9,00
ужинка
10,00
слободни игри и престој на воздух
10,30
тоалет,подготовки за ручек
11,00
ручек
11.30
миење раце и подготовка за одмор
12.00
пасивен одмор –спиење
12,30
ужинка
14,30
слободни игри
15,00
заминување на децата
до 18,00

Организација на денот во групите за деца од 2 до 4 години


Целодневен престој
А к т и в н о с т и
В р е м е
прием на деца и слободни активности–игри по избор на децата
до 8,15
утринска гимнастика
8,15
појадок
8,30
реализација за дневно планирање
9,00
ужинка
10,00
реализација за дневно планирање
10,30
прошетки,набљудувања и престој на воздух
11,00
ручек
12,00
пасивен одмор –спиење
12,45
ужинка
14,45
реализација на дневно планирање
15.15
слободни игри
16,30
средување на занималните
17,30
заминување на децата
до 18,00

Организација на денот во групите за деца од 4 до 6 години


Целодневен престој
А к т и в н о с т и
В р е м е
прием на деца и слободни активности–игри по избор на децата
до 8,15
утринска гимнастика
8,15
појадок
8,30
реализација за дневно планирање
9,00
Ужинка
10,00
реализација за дневно планирање
10,30
прошетки,набљудувања и престој на воздух
11,15
средување на занималната
12,00
ручек
12,15
пасивен одмор –спиење
12,45
Ужинка
14,30
реализација на факултативни програми-програма по избор на родителите и децата(јазик,балет,спорт…)
15,00
реализација на дневно планирање
15.30
слободни игри
16,45
средување на занималните
17,30
заминување на децата
до 18,00

Севкупните активности кои се реализираат во текот на денот во градинката се организираат со цел задоволување на детските физиолишки потреби, подобрување и зачувување на здравјето и поттикнување на  интелектуалниот, физичкиот, емоционалниот и социјалниот развој кај децата.