ДестинацијаКонтактFacebook    

Вработени


 
 
Директор:
Анета Петровска
 
 
 
 
 
Список на вработени по објекти 2022
 
 
 
 
 
 

Р.Е.МИМОЗА


 
Администрација
Стручна служба
Воспитувачи
Негователи
Технички
персонал
 1.  
Оливера Маркоска
Маринела Бошева - педагог
Виолета Петковска
Васка Максимовска
Зоран Трајановски
 1.  
Елена Стојановска
Нада Спанџевска- логопед
Анита В.Бојковска
Соња Стојановска
Ѓурсел Имер
 1.  
 
Ема Митевска – специјален едукатор
Дафина Таневска
Гордана Трајковска
Мазес Ает
 1.  
 
Марјан Богојевски – стручен соработник по музичко
Валентина Ј.Николовска
Перка Николовска
Виолета Столевска
 1.  
 
Стефанија Митковска – стручен соработник по англиски јазик
Валентина Димиќ
Гордана Ф.Василевска
Џева Дичевска
 1.  
 
 
Билјана Лотеска
Силвана Маневска
 

Р.Е.КАЛИНКА


 
Воспитувачи
Негователи градинка
Негователи јасли
Технички персонал
Готвачи
 1.  
Весна Пецева
Маја Алексијоска
Виолета Стојановска
Валентина Никсиќ
Гордана Блажевска
 1.  
Љиљана Крстевска
Маја Аксиќ
Љубица Коцевска
Сузана Стојановиќ 
Невена Трајкова
 1.  
Билјана Филова
Хајрија Радончиќ
Сузана Јакимовска
Сафет Синани
Јагода Трајковска 
 1.  
Јулијана Божиновска
Цветанка Бојчевска
Лиле Жатева
Анета Шенкова
Анета Петровска
 1.  
Елана Ајтова
Елена Краљевска
 
Виолета Тодоровска
Елена Максимовска
 1.  
Сузана Стамова
Лиле Стоилковска
 
 
 
 1.  
Снежана Кочова
Елена Поповска
 
 
 

Р.Е.СОНЧОГЛЕД


 
Воспитувачи
Негователи градинка
Негователи јасли
Технички персонал
 1.  
Гордана Стојановска- Раководител на објект
Нада Цветковска – мед сестра
Валентина Темелковска
Стефаниа Ангелковска
 1.  
Сања Влинтовска
Валентина Стојановска
Валентина Василева
Анета Младеновска
 1.  
Зорица Петрушевка
Марина Цветковска
Милица Николова
Снежана Минова
 1.  
Лилјана Бошњак
Јасмина Ѓорѓевик
Јулијана Митовска
Наташа Лутовска
 1.  
Гордана А Стојмановска
Сузана Лазова
Славјана Ризовска
 
Лидија Стојковска
 1.  
Виолета Т. Ивановска
Наташа Ивановска
 
Стојна Георгиевска
 1.  
Татјана Петреска
Сузана Атанасова
 
 

Р.Е. ТЕМЈАНУШКА


 
Воспитувачи
Негователи градинка
Негователи јасли
Технички персонал
 1.  
Наташа Поповска
Зорица Стојковска
Блашка Марковска
Гордана Блажевска 
 1.  
Елизабета Николовска
Мирјана Георгиева
Соља Диковска
Анета Златковиќ
 1.  
Лидија Петковска
Јадранка Димковска
Ренатка Петрушевска
Гордана Јанчич
 1.  
Анета Ширилова
Билјана Матеска
Биле Јакимовска
Исак Бајрами
 1.  
Лидија Спасеска
Маја Савеска
 
 
 1.  
Светлана Јанкова